វិធីសាស្ត្រជម្រុញការគិតឲ្យវិជ្ជមាន

👉តើការគិតឲ្យវិជ្ជមាន មានគុណតម្លៃអ្វីខ្លះ?
👉តើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលបណ្តារចិត្តឲ្យគិតវិជ្ជមាន?

សប្តាហ៍នេះ ពីលោក ហែម សារិទ្ធ ស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិ ក្លឹបហ្វ្រេនឆាយកម្ពុជា (Cambodia Franchise Club) បានចូលរួមជាវាគ្មិនចែករំលែកចំណេះដឹងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ BNI Alliance ក្រោមប្រធានបទ “វិធីសាស្ត្រជម្រុញការគិតឲ្យវិជ្ជមាន” ។

ការគិតវិជ្ជមានគឺជាកម្លាំងដ៏សំខាន់ក្នុងការជម្រុញសុខភាពផ្លូវចិត្ត បង្កើនថាមពល និងជួយឲ្យការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃកាន់តែល្អប្រសើរ ។ ចង់ដឹងថាតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលជួយឲ្យការគិតរបស់យើងឆ្ពោះទៅកាន់ភាពវិជ្ជមាន សូមរីករាយស្តាប់ទាំងអស់គ្នា ។

Also watch on YourTube: https://www.youtube.com/watch?v=6Zjzl7NO9hI

Leave A Reply